S T A N O V Y
Hnutia za Drastickú Slabomyseľnosť

PRVÁ HLAVA

ČLÁNOK 1
Základné ustanovenia

Hnutie za devastáciu Slovenska (ďalej len HZDS) je politickým hnutím občanov Slovenskej republiky.

Združuje občanov bez rozdielu národnosti a náboženstva, ktorí sa usilujú o rýchle a lacné zbohatnutie, prípadne o moc. Členskú základňu tvoria tí občania Slovenska, ktorí by radi získali členstvom v HZDS nejaký osobný prospech a pritom nemajú dostatok inteligencie na to, aby pochopili, že sa im už nič neujde.

HZDS sa hlási k demokratickým zásadám slobody, rovnosti a solidarity, k podpore mieru, k spoločenskej rovnosti muža a ženy, k národnej, národnostnej a náboženskej znášanlivosti, založenej na úcte a spolupráci. Všetky tieto práva sa vzťahujú na väčšinu členov HZDS (pokiaľ predsedníctvo nerozhodne inak) a výnimočne i na niektorých nečlenov, od ktorých Hnutie očakáva určité protislužby. Hnutie sa hlási sa k duchovnému odkazu vierozvestov Cyrila a Metoda, ďalej Josifa V. Stalina, Vasila Biľaka a Adolfa Hitlera.

HZDS podporuje spoluprácu politických strán a hnutí, ktoré sú ochotné bezvýhradne slúžiť Hnutiu, v záujme duchovného, hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 2
Názov, sídlo, územná pôsobnosť

1. Hnutie za demokratické Slovensko je právnickou osobou. Vzniklo a svoju činnosť vyvíja v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ predsedníctvo alebo Vodca nerozhodnú inak.

2. HZDS pôsobí na území Slovenskej republiky a všade tam, kde je ešte možnosť niečo ukradnúť..

3. HZDS používa vlastné symboly: znak, zástavu a humornú pieseň Kto za pravdu horí. Počas spievania piesne, najmä na mítingoch, musia všetci členovia stáť, aby si uctili obete Hnutia, ktoré boli upálené či iným spôsobom zlikvidované. Toto je zároveň jediný ústupok, ktorý je Hnutie ochotné urobiť v prospech ľudských práv.

DRUHÁ HLAVA
Členstvo
ČLÁNOK 3
Vznik členstva

1. Členom HZDS sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý zavŕšil osemnásty rok svojho veku, hlási sa k programu a k Stanovám HZDS, poprípade je hluchý a slepý.

2. Členstvo v HZDS sa získava schválením prihlášky obecnou alebo mestskou organizáciou HZDS, vstupom do ktorejkoľvek funkcie v štátnej správe; v bucúcnosti narodením.

3. Každý člen HZDS musí byť členom obecnej alebo mestskej organizácie HZDS príslušnej podľa jeho trvalého bydliska. Zároveň je povinný odovzdať príslušnej organizácií všetky potrebné údaje o sebe, ako výpis z trestného registra, výpis všetkých bankových kont, týždenne popis všetkých činností, ktoré vykonával bez výslovného príkazu Vodcu a pod.

4. Členstvo v HZDS je nezlučiteľné so súčasným členstvom v iných politických stranách alebo hnutiach. Ak obecná alebo mestská organizácia zistí porušenie tohto článku, má oprávnenie proti previnilcovi povolať Ľudové milície..

ČLÁNOK 4
Práva a povinnosti členov

1. Každý člen HZDS má právo hlasovať na schôdzach, voliť vopred určených kandidátov do orgánov Hnutia a zúčastňovať sa na finančnej podpore HZDS. Súčasne má povinnosť aktívne pracovať v HZDS v súlade s jeho stanovami tak, aby sa podieľal na plnení cieľov HZDS. Všetky povinnosti člena sú súdne vymáhateľné.

4. Každý člen má právo vzniesť námietky proti členstvu iného člena, a to priamo na sekretariát Veľkého Brata alebo SIS. Všetky podozrenia na kolaboráciu sú považované za oprávnené.

5. Ak vzniknú medzi členmi spory, tie sa môžu riešiť len v rámci HZDS a v súlade so Stanovami HZDS, a to najlepšie penaltovým rozstrelom.

ČLÁNOK 5
Zánik členstva

Členstvo zaniká vystúpením, zrušením, úmrtím alebo vaporizáciou.

ČLÁNOK 6
Prerušenie členstva

1. Ak sa člen HZDS stane ústavným činiteľom, funkcionárom alebo členom iných štátnych orgánov, kde sa vyžaduje politická nezávislosť, obecná alebo mestská organizácia na základe žiadosti na potrebný čas jeho členstvo formálne preruší. Počas tohto času má však člen naďalej všetky povinnosti voči Hnutiu, vyplývajúce z jeho členstva.

TRETIA HLAVA
Piaty oddiel
ČLÁNOK 23
Republikový snem HZDS

1. Je druhým najvyšším orgánom, ktorý riadi činnosť HZDS.

2. Účastníkmi Republikového snemu sú delegáti zvolení na okresných snemoch podľa kľúča určeného Republikovým predstavenstvom HZDS, poslanci NR SR a členovia vlády SR, ak sú členmi HZDS, členovia Republikového predstavenstva HZDS a zakladajúci členovia HZDS, ak sú jeho členmi - všetci za podmienky, že si ich účasť želá Vodca.

3. Každý účastník snemu má jeden hlas. Vodca disponuje počtom hlasov rovnajúcim sa súčtu všetkých ostatných hlasov plus jeden.

4. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomný Vodca.

ŠTVRTÁ HLAVA

ČLÁNOK 29
Disciplinárne konanie

1. V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorý :
a/ vážne poškodzuje záujmy HZDS,
b/ koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov HZDS,
c/ prestal plniť programové ciele HZDS a porušuje Stanovy HZDS.
d/ bol usvedčený z myslenia
e/ je podozrivý z myslenia
f/ je podozrivý z thought-crime
g/ je Vodcovi nesympatický

2. Návrh na disciplinárne konanie môže podať každá organizačná zložka HZDS, najmä však agenti SIS, spolupracovníci a rodinní príslušníci previnilca

3. Rozhodcovská komisia koná tak, aby vo veci rozhodla do 30 dní odo dňa, v ktorom dostala podnet na disciplinárne konanie, v prípade, že je previnilec preventívne vzatý do väzby, doba nesmie prekročiť 30 rokov.

4. Opatrenia, ktoré možno uložiť v disciplinárnom konaní, sú:
a/ pokarhanie,
b/ pokarhanie s výstrahou,
c/ pozastavenie výkonu funkcie až na dva roky,
d/ zrušenie členstva.
e/ vaporizácia
f/ kastrácia
g/ smrť a potom vykostenie
h/ vykostenie a potom smrť
i/ upálenie
j/ nabodnutie na kôl
k/ ročné rešeršovanie Slovenskej republiky
l/ odpojenie všetkých TV kanálov okrem STV
m/ deň s Vodcom
n/ deň bez Vodcu

PIATA HLAVA
ČLÁNOK 30
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Žiadna z povinností, ku ktorým sa Hnutie v tomto dokumente zaviazalo, nie je preň záväzná.

2. Všekty povinnosti členov sú súdne vymáhateľné.

3. Nevedomost je sila.


Nové, čiže pôvodné stanovy uvoľnené pre verejnosť v septembri 1998. Pánboh s nami.