Zmluva pre tretie tisícročie     

Hnutie za demagogické Slovensko,
zastúpené Vladimírom Mečiarom, predsedom
a
ja, občan Slovenskej republiky
uzatvárame túto zmluvu na 3. tisícročie.

Zmluvné strany sa dohodli na Programových zámeroch budovania prosperujúceho, zvrchovaného
a demokratického štátu Slovenskej republiky a jej úspešného vstupu do 3. tisícročia.

Pre dosiahnutie týchto cieľov som ja, občan, povinný dodržiavať túto zmluvu za predpokladu, že:
1. hodlám sídliť na území Slovenskej republiky
2. Hnutie spravuje toto územie
3. implicitné a akékoľvek súvisiace zmluvy sú vágne a právne neúčinné

Súhlasím s týmito bodmi:
1. Budem Hnutiu a Vláde odovzdávať určité percento majetku. Konkrétne množstvo bude určené Hnutím a môže byť kedykoľvek zmenené. Množstvo odovzdávaného majetku môže byť odvodené od môjho príjmu, hodnoty môjho majetku alebo akéhokoľvek iného kritéria, ktoré určí Hnutie. Aby som Hnutiu pomohol určiť veľkosť uvedenej čiastky, zažiadam o Vládne identifikačné číslo, ktoré budem používať pri všetkých dôležitých finančných operáciach.

2. Pokiaľ to Hnutie bude vyžadovať, vzdám sa svojej slobody na čas, ktorý bude určený Hnutím, pravdepodobne nie kratší ako dva roky. Počas tejto doby budem slúžiť Vláde akýmkoľvek spôsobom, ktorý zvolí, vrátane vojenskej služby, počas ktorej môžem byť vyzvaný, aby som obetovať svoj život.

3. Prispôsobím svoje chovanie hraniciam určeným Hnutím. Budem konzumovať iba drogy povolené vládou. Obmedzím svoje sexuálne aktivity len na tie, ktoré sú povolené vládou. Vzdám sa svojho náboženského presvedčenia, pokiaľ je v konflikte s hnutím stanovenou definíciou spoločenských pravidiel. Ďalšie obmedzenia môžu byť prijaté kedykoľvek.

4. V súlade s vyššieuvedenými článkami mi hnutie dovolí nájsť si zamestnanie podliehajúce obmedzeniam stanoveným Hnutím. Tieto pravidlá môžu obmedziť voľbu kariéry alebo výšku maximálnej mzdy.

5. Vláda mi povolí sídliť na území Slovenskej republiky, ktoré je pod jej kontrolou. Takisto mi umožní slobodu prejavu v medziach stanovených NR SR a predsedníctvom Hnutia.

6. Hnutie a vláda sa pokúsia chrániť môj život a majetok, ktorý som si smel ponechať. Súhlasím s tým, že nebudem vládu považovať za zodpovednú, ak túto úlohu nesplní.

7. Hnutie mi ponúkne rozličné služby. Povaha a rozsah budú určené vládou a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

8. Hnutie určí, či sa smiem zúčasniť voľby určitých vládnych úradníkov. Váha môjho hlasu bude nepriamo úmerná počtu voličov a som uzrozumený s tým, že bude väčšinou zanedbateľná. Súhlasím s tým, že nebudem žiadneho vládneho úradníka brať na zodpovednosť, pokiaľ bude konať proti mojim záujmom alebo porušovať sluby, a to aj v prípade, ak ma tieto sľuby motivovali k tomu, aby som ho volil.

9. Súhlasím s tým, že som zodpovedný za porušenie ktoréhokoľvek z uvedených bodov. V tomto prípade mi hnutie odoberie akýkoľvek ďalší majetok, ktorý som si zatiaľ smel ponechať a môže ma uväzniť na dobu, ktorú sama určí. Takisto súhlasím, že Hnutie môže kedykoľvek zmeniť ktorýkoľvek bod tejto zmluvy bez môjho súhlasu.

dátum podpis mailto:meciar@hzds.sk(C) Poradca HZDS pre oblasť ľudských práv Robert E. Alexander
www.worldtrans.org/sov/soccont.html